Cloudia Sourcing versionsmeddelande 11.12.2018 Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen: Cloudia Sourcing 

 • Problemet med att redigera mallar har åtgärdats 

 • Rubriken "Skicka per e-post" på publiceringssidan för småskalig upphandling har korrigerats 

 • Teckenbegränsningen i fältet för övriga beskrivningar i nationella upphandlingsannonser har korrigerats 

 • Radbytena i PDF-rapporten om annonser om småskalig upphandling har korrigerats 

 • Problemet i kriteriebiblioteket som ledde till att kriterier som sparats med gamla kriterier i kriteriebiblioteket inte visade ytterligare information om nya kriterier har korrigerats 

 • Listan över totala kvalitetspoäng i pdf-rapporten om anbudsförfrågan enligt målgrupp har korrigerats 

 • Max poängen i pdf-rapporten om anbudsförfrågan för indelad upphandling har tagits bort 

 • Problemet i pdf-rapporten om EU-upphandlingsannonser där övriga villkor för anbudsförfrågan inte visades i rapporten har korrigerats. Avsnittet Övriga villkor används i EU-upphandlingsannonser när man i annonsen använder systemets strukturerade ESPD-funktion. 

DPS

 • Publicering av indelad DPS har förhindrats om inget delområde har lagts till 

 • Öppnandet av uppgifterna om en avbruten DPS via länken till ansökan om deltagande i anbudstjänsten har förhindrats 

 • Problemet med att öppna ansökan om deltagande i DPS har korrigerats 

Anbudstjänsten

 • Visandet av uppgiften om enhet på listan Anbudsförfrågningar har korrigerats 


-------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 27.11.2018 


Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen: Nya kriterier Cloudia Sourcing har kompletterats med följande del i förnyelsen av användargränssnittet. Den omfattar bland annat upphandlingsobjekt, kriterier och poängsättning i systemet samt elektronisk auktion, anbudsformulär och jämförelser.Förändringarna i systemet baserar sig på kundrespons.   Stödportalen har kompletterats med en mapp som innehåller en lista över förändringarna, en inspelning av webbinariet om de nya funktionerna och en lista över anvisningarna för de nya funktionerna. OBS! Anvisningarna för de nya kriterierna är märkta med bokstäverna UX Hur påverkar reformen befintliga annonser? 
Reformen påverkar inte halvfärdiga eller redan publicerade annonser. Trots reformen går dessa annonser genom hela processen för anbudsinfordran enligt nuvarande kriterier, och jämförelsen av dem sker i den gamla jämförelsetabellen. Förändringen påverkar inte heller leverantörerna när det gäller dessa annonser. En detaljerad lista över förändringarna finns i artikeln:27.11 Centrala förändringar i reformen 
Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen: Cloudia Sourcing 

 • De interna konkurrensutsättningarna i det dynamiska upphandlingssystemet har kompletterats med elektronisk signering * anknyter till elektronisk signering 

 • DPS: En förändring har gjorts i tidsfristen för begäran om ytterligare information, och samtidigt har problemet med att skicka begäran åtgärdats. Till följd av förändringen kan anbudsgivare skicka begäran om ytterligare information via de dynamiska upphandlingssystem under hela upphandlingssystemets giltighetstid. 

 • Sättet på vilket meddelandet om avbrott sparas i databasen har ändrats 

 • Listan över upphandlingsdokument som ska undertecknas genom elektronisk signering har korrigerats * anknyter till elektronisk signering 

 • Norska och finlandssvenska har tagits bort från Cloudia Sourcing och Anbudstjänsten ------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 13.11.2018 


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen: Cloudia Sourcing 

 • Godkännandet av ansökningar om deltagande som grupp i DPS har korrigerats. 

 • Kontrollen av datum för DPS i upphandlingsskede har korrigerats så att detta inte förhindrar publicering av korrigeringen. 

 • Sökningen av e-postlistan i avsnittet "dokument” för intern konkurrensutsättning i DPS har korrigerats så att den visar alla till vilka den interna konkurrensutsättningen har skickats per e-post. 

 • Bildandet av ZIP-paket av bilagor till anbudsförfrågan har korrigerats 

 • Underpunkten till punkt II.1.4 Uppgifter om ramavtalet för PUTU-upphandlingsannonser har ändrats till "I fall av ramavtal – motivering om längden är över sju år" så att den motsvarar 26 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling. 

 • EU-efterannonsens pdf-dokument har korrigerats så att det inte visar onödiga uppgifter 

 • Fältet för koder eller referensnummer i intern upphandling i DPS har korrigerats. Tidigare tömdes fältet när avsnittet Uppgifter om Anbudstjänsten sparades. 

 • Systemet på engelska har åtgärdats så att tidsfristen på listan över anbudsförfrågningar visas korrekt. Tidigare visades här öppningsdatum för annons om minikonkurrensutsättning.


----------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 30.10.2018


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat kontrollen av obligatoriskhet i punkt II.1.3 i EU-förhandsmeddelande när det gäller uppgifter som saknats på fliken "Förhandstitt och publicering".
 • Vi har korrigerat problemet med att enskilda annonser om dispositionsrättsavtal inte kunde publiceras.
 • Vi har korrigerat situationen där flera kopior av upphandlingsannonser skickades till HILMA i samband med publicering av anbudsinfordran
 • Vi har korrigerat layouten för EU-meddelanden om kontraktstilldelning

Anbudstjänsten

 • Vi har korrigerat en enskild situation där en anbudsinfordran som publicerats i leverantörsregistret inte syntes på ett adekvat sätt för anbudsgivare.

-----------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 16.10.2018


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Länken "Öppna denna kontraktshelhet i systemet Cloudia Contract" * anknyter till konkurrensutsättningsintegration
 • Problemet där begäran om brottregisterutdrag inte kunde skickas för att mottagaren hade flera e-postadresser har åtgärdats. E-postadresserna till begäran om brottsregisterutdrag kommer från fältet "Ange e-postadress till vilken upphandlingsbeslutet skickas” i anbudet.


Anbudstjänsten

 • Fältet "Ange e-postadress till vilken upphandlingsbeslutet skickas" har korrigerats så att endast en e-postadress kan anges där.


Cloudia Sourcing versionsmeddelande 2.10.2018


Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:


Manuell överföring av dokumentutkast till ärendehantering

* Extra funktion på separat beställning för ärendehanteringsintegration

Om en organisation har integrerat Cloudia Sourcing i ett ärendehanteringssystem kan man med en extra funktion överföra dokument till ärendehanteringssystemet redan före utgången av konkurrensutsättningen. Anbudsinfordran och dess bilagor kan överföras till organisationens ärendehanteringssystem innan anbudsinfordran offentliggörs till exempel för underskrifter. Avsnittet Frågor & svar kan överföras till ärendehanteringen genast när det kommit frågor om konkurrensutsättningen och jämförelsetabellen genast efter att den öppnats för första gången.


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Vi har åtgärdat publiceringen av estimerat värde i pdf-dokument i DPS-meddelanden
 • Vi har korrigerat en ny minikonkurrensutsättning som skapas utifrån en mall så att även uppgifter om eb eventuell auktion visas
 • Vi har lagt till i HILMAs överföringsfil punkt VI.2 Ytterligare information om PUTU-meddelande om tilldelning
 • Vi har korrigerat funktionen "Skicka meddelandet" i ramavtalet så att meddelandet skickas endast till leverantörer som valts till ramavtalet, men alla som lämnat in anbud räknas inte upp


Anbudstjänsten

 • Vi har korrigerat sidan som visas för anbudsgivaren i Anbudstjänsten när meddelandet väntar på HILMAs kontroll
 • Vi har korrigerat hur sidan "Skickade anbud" laddas


Portalen för småskalig upphandling

 • Nu visas objektets enhet i meddelanden om småskalig upphandling


------------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 18.9.2018


Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:


DPS:

Mottagarnas e-postadresser relaterade till det dynamiska upphandlingssystemet kan administreras med funktionen "Upphandlingssystemets e-postlista". Nu kan man lägga till anbudsgivares e-postadresser på listan. E-postadresser kan hämtas från valda anbudsgivares profil i Anbudstjänsten eller knappas in. Även anbudsgivare kan lägga till adresser via Anbudstjänsten.


Anvisningar för upphandlande enheter finns i konkurrensutsättningssystemets stödportal och anvisningar för anbudsgivare i stödportalen för anbudsgivare.


Integration av ärendehantering

* extra avgiftsbelagd funktion

En ny funktion är att organisationens administratör kan granska ärendehanteringsöverföringar i en samlingsvy. Funktionen finns i administratörernas verktygsmeny. I vyn visas de konkurrensutsättningar vars dokument inte har överförts till ärendehanteringssystemet i sin helhet. Via listan kan administratören bättre granska överföringarnas status och orsaken till att överföringen misslyckades.


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Kontrollen av datum för DPS i upphandlingsskede har korrigerats så att detta inte förhindrar publicering av korrigeringen.
 • I delen ”Övriga uppgifter” har punkten ”Ytterligare information om upphandlingsförfarandet” för begränsat upphandlingsmeddelande i förhandlingsförfarande raderats, eftersom detta fält finns redan i delen "Upphandlingsförfarande".
 • Funktionen "Gör ny anmälan utifrån denna" har korrigerats för delade DPS. Denna funktion skapar ett nytt meddelande för den organisation som vidtar åtgärden.
 • När det gäller meddelanden på engelska har e-postmeddelanden till anbudsgivare kompletterats med namnet på begäran om deltagande.
 • Kontroll av obligatoriskhet har lagts till i EU-upphandlingsannonser på det nya stället "Rättsgrund"


-----------------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 4.9.2018


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • I meddelanden om kontraktstilldelning V.2.3) har vi lagt till avtalspartens namn och adress samt kontroll av FO-nummer.
 • Avtalspartens FO-nummer är nu obligatoriskt i ändringsmeddelanden
 • Problemet att flikarna ändringar och förhandstitt i meddelanden om ändring av EU-upphandlingsmeddelande har nu åtgärdats.
 • När man klickar på "Nytt meddelande" öppnas en lista över organisationens tillgängliga blanketter


--------------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 21.8.2018


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 • Punkt III.2.1 syns nu i pdf-dokument om EU-upphandlingsmeddelanden och i Anbudstjänsten. Punkten visades tidigare om det också fanns text i fältet III.2.2.
 • På publiceringssidan för blanketten Upphandling som gäller försörjningssektorn och som understiger EU-tröskelvärdet har HILMA-optionen raderats. Meddelandet kan inte publiceras i HILMA, eftersom HILMA inte godkänner denna typ av blankett.


------------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 7.8.2018

 • Följande korrigering har gjorts i samband med uppdateringen:
 • Funktionen för att lägga till beställare i punkten "Beställare (deltagande sammanslutningar)” i EU-meddelande om tilldelning har korrigerats.


------------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 24.7.2018

 • Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:
 • När det gäller blanketten "Upphandlingsavtal avseende socialservice och andra specialtjänster – meddelande om avtal" har sparandet av fältet "V.2.4) Information om kontraktets/delens värde (exklusive moms)” med Firefox korrigerats.
 • Problemet med att redigera enskilda mallar har åtgärdats


------------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 10.7.2018


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat situationen där texten om att tröskelvärdet underskrids visades på blanketten för upphandling som understiger tröskelvärdet.
 • Vi har korrigerat Hilma-meddelandens förhandstitt där det på blanketten Nationellt upphandlingsmeddelande stod meddelande om direktupphandling.
 • Vi har korrigerat meddelandet om tilldelning, där man i grunderna för upphandlingskontrakt skulle vikta priset, även om grunden för kontraktet var lägsta pris.
 • Vi har korrigerat situationen där man kunde öppna fliken Genomförande av småskalig upphandling endast med användarnamn för småskalig upphandling eller administratör.
 • Vi har korrigerat en situation där estimerat värde visades i begränsat meddelande, även om man valt att inte visa det.
 • Vi har korrigerat en situation där de beställande samfundens FO-nummer inte överfördes till Hilma med meddelandet.


Följande nya egenskap har installerats i samband med uppdateringen:


Anbudstjänsten

 • I anbudsinfordran med objektsrader kan man nu välja vilka objekt som erbjuds i ett fönster som öppnas separat.


----------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 26.6.2018


Följande korrigeringar och ändringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat en situation där man inte kunde publicera något på fliken Förhandstitt och publicering i EU-ändringsmeddelande
 • Vi har korrigerat en situation där referensnumret för upphandlingsmeddelanden inte helt kunde tömmas på blanketten
 • Vi har ändrat texten i blanketten för försörjningssektorn i punkt IV.1.3: ”Motivering för ramavtalet om längden är över fyra år” har ändrats till ”Motivering för ramavtalet om längden är över åtta år”
 • Vi har korrigerat en situation där textfältet för motivering för ramavtal inte tillät radbyten
 • Vi har korrigerat en situation i meddelandet om tilldelning inom försörjningssektorn i punkt ”IV.1.3) Information om ramavtalet eller det dynamiska upphandlingssystemet” där man inte kunde välja att man avtalat om ramavtal.
 • Vi har korrigerat en situation där Excel-filen för manuellt bedömda jämförelsegrunder inte kunde öppnas
 • Vi har raderat e-postpåminnelserna för alla typer av meddelanden efter att tidsfristen för överklagande gått ut
 • Vi har raderat tidsfristen för nytt upphandlingsmeddelande i korrigeringsmeddelanden


Anbudstjänsten

 • Vi har korrigerat en situation där halvfärdiga anbud inte kunde öppnas
 • Följande nya egenskap har installerats i samband med uppdateringen:
 • Elektronisk underskrift i meddelanden om direktupphandling *extra egenskap på separat beställning
 • Elektronisk underskrift har lagts till meddelanden om direktupphandling


--------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 12.6.2018


Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:

 • Upphandlingskalendern, Tjänsten för småskalig upphandling och Cloudia Marketplace har förnyats i enlighet med Cloudias nya varumärkesimage:


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Sourcing

 • Vi har ändrat begränsade användares användarrättigheter så att de automatiskt får användarrättigheter till meddelanden om tilldelning för sina upphandlingsmeddelanden.
 • Vi har korrigerat förfarandet med två kuvert så att man efter behandlingen av preciseringen kan skicka en ny begäran om precisering
 • Vi har korrigerat valideringen av fältet EUT så att tomma mellanslag raderas och meddelandet kan publiceras
 • För kriterier som text är det maximala antalet tecken nu 32 000 för export av jämförelsetabellen till Excel. Det maximala antalet tecken i en Excel-cell är 32 000 tecken.
 • I begäran om information har vi raderat optionen "Skapa ny anbudsinfordran utifrån begäran om information".
 • Vi har raderat kontrollen av tidsfristen för frågor om ytterligare information i korrigeringsmeddelandet för minikonkurrensutsättningar. Korrigeringsmeddelanden kan publiceras även om tidsfristen för frågor om ytterligare information har gått ut.
 • Vi har korrigerat hur länken till ”Skicka begäran om precisering av anbud” bildas. Denna länk har inte alltid varit synlig på fliken för inkomna anbud.

  

Anbudstjänsten

 • Nu kan lösenord bytas även genom att trycka på Enter


----------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 29.5.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 • Vi har ändrat begränsade användares användarrättigheter så att de automatiskt får användarrättigheter till meddelanden om tilldelning för sina upphandlingsmeddelanden.
 • Vi har ändrat begränsade användares användarrättigheter så att de inte kopieras automatiskt, om en kopia görs av upphandlingsmeddelandet
 • Vi har korrigerat pdf-dokumentet om begränsat upphandlingsmeddelande så att priset inte skrivs ut i dokumentet om man i användargränssnittet valt "nej" i punkten "ska det estimerade värdet eller prisintervallet publiceras"
 • Nu skrivs fältet för presentation av den upphandlande enheten ut i pdf-dokumentet för förenklad konkurrensutsättning

  

--------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 15.5.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 • Vi har korrigerat utformningen av sidfoten och dess radindelning i pdf-dokumentet om anbudsinfordran när organisations- och adressuppgifterna är långa eller anbudsinfordran är på engelska
 • Vi har korrigerat hur lämplighetskraven syns i pdf-anbud
 • I utskriften för anbudsinfordran enligt förhandlingsförfarande har vi raderat omnämnandet av förfarandet med två kuvert, eftersom denna option inte kan väljas via användargränssnittet. I samma dokument har vi även korrigerat listan över deltagande samfund.
 • Pdf-dokumentet om både begränsad anbudsinfordran och förhandlingsrunda har redigerats enligt de nya blanketterna så att dokumentet visar alla val i användargränssnittet.
 • Rss-flödet från Anbudstjänsten och tjänsten för småskalig upphandling har kompletterats med nationella upphandlingsmeddelanden och EU-upphandlingsmeddelanden som publicerats i Anbudstjänsten


---------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 17.4.2018

 

Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:

 • Kontroll av uppgifter om beställaransvar för småskalig upphandling *extra egenskap på beställning
 • Framöver kan upphandlande enheter hämta rapporten Tilaajavastuu.fi om leverantören även i småskalig upphandling.
 • Uppföljning av DPS interna konkurrensutsättningar *extra egenskap på beställning
 • Administratörer av DPS kan via delad DPS se en lista över beställarnas interna konkurrensutsättningar och från listan förflytta sig till faktablad om enskilda meddelanden som visar faserna ”Faktablad” och ”Dokument”. Införandet av funktionen förutsätter att den upphandlande enheten även har extra funktionen Cloudia Koncern.

   

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 • Vi har åtgärdat problemet som orsakade ett felmeddelande när man påbörjade förhandlingsförfarande utifrån anbudsinfordran.
 • Vi har åtgärdat problemet relaterat till DPS korrigeringsläge för intern konkurrensutsättning.
 • Vi har korrigerat översättningsfelet avseendet kriterierna för upphandlingsobjektet i användargränssnittet på engelska.
 • Vi har ändrat e-postmeddelandet relaterat till funktionen ”redigera tidsfristen” så att dröjsmålet till följd av HILMA-kontrollen nämns i meddelandet.
 • Vi har åtgärdat problemet relaterat till skickandet av meddelandet om publicering av korrigeringsmeddelanden som förekom när flera korrigeringsmeddelanden publicerades om samma upphandlingsmeddelande.
 • Vi har åtgärdat problemet som ibland ledde till att en tom sida dök upp i ESPD-dokument.
 • Vi har åtgärdat problemet som ledde till att den upphandlande enhetens FO-nummer inte automatiskt kom med i meddelanden om småskalig upphandling.

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 3.4.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

   

Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat publicering av minitävlingar när man använder elektronisk underskrift
 • Vi har korrigerat en situation där systemet inte automatiskt hämtar organisationens FO-nummer till kontaktuppgifterna i meddelanden om småskalig upphandling
 • Vi har ändrat ordföljden på upphandlingsmeddelandets PDF-blankett "Frågor om ytterligare information ska skickas senast 02.02.2018 00:00"
 • Vi har korrigerat en situation i testmiljön relaterad till synligheten hos länkarna i Anbudstjänsten
 • Vi har korrigerat utskriften av CPV-kompletterande beteckningar på den engelska PDF-blanketten
 • Vi har ändrat kopieringen av meddelanden från testmiljön så att testmiljöns URL-adress nollställs i meddelandet
 • Dynamiskt upphandlingssystem: På fliken Dokument har vi lagt till ESPD-delens PDF-version
 • Dynamiskt upphandlingssystem: Vi har korrigerat en situation där det inte har gått att radera bilagor till behandlingen av ansökan
 • Försvars- och säkerhetsupphandling: Vi har raderat överlopps texten i förhandlingsrundan om att tröskelvärdet enligt lagen om upphandling överskridits
 • Försvars- och säkerhetsupphandling: Vi har korrigerat valet av CPV-kod för förhandlingsrundan
 • Försvars- och säkerhetsupphandling: Vi har korrigerat en situation där FO-numret saknades i optionen "Återställ marknadsdomstolens uppgifter"
 • En nyhet är mallen för förhandlings- och anbudsrundorna i förhandlingsrundan enligt den nya layouten

  

Cloudia Planning

 • Vi har lagt till möjligheten att som anbudsinfordran för konkurrensutsättningsprojekt välja EU-direktupphandlingsmeddelande eller Dynamisk upphandling

  

Leverantörsregistret

 • Vi har korrigerat en situation där användarrättigheter överförs till en annan användare

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 20.3.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

  

Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat en situation där investeringar bildas i jämförelsetabellen
 • Vi har korrigerat utformningen av sidfoten och dess radindelning i pdf-dokumentet om anbudsinfordran när organisations- och adressuppgifterna är långa eller anbudsinfordran är på engelska
 • Vi har lagt till ett felmeddelande i publicering av EU-upphandlingsmeddelanden om det endast finns ett mellanslag i fältet för referensnumret
 • Vi har korrigerat en situation relaterad till publicering av EU-direktupphandlingsmeddelanden
 • I vyn för myndighetskontroll har vi lagt till både anbudsgivargruppens medlemmar och underleverantörer. Tidigare syntes endast endera.
 • Vi har korrigerat sparandet av tidpunkten på PuTu-blanketten i punkt IV 3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller ansökan om deltagande

  

Anbudstjänsten

 • Vi har ändrat logiken för korrigeringsmeddelanden så att meddelandet alltid skickas till alla anbudsgivare som tagit del av anbudet oberoende av vilken version av anbudet anbudsgivaren tagit del av. Om en anbudsgivare inte vill få meddelanden ska dess halvfärdiga anbud raderas från Anbudstjänsten.
 • I ESPD:s del III.B har vi korrigerat den svenska översättningen så att den motsvarar kommissionens tjänst.

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 6.3.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

  

Cloudia Sourcing

 • E-postmeddelande skickas inte om att väntetiden gått ut, om det är fråga om ett upphandlingsmeddelande inom försörjningssektorn som understiger EU-tröskelvärdet.
 • Vi har korrigerat DPS publicering av interna konkurrensutsättningar så att ett e-postmeddelande om publiceringen alltid skickas till alla leverantörer som godkänts i upphandlingssystemet.
 • Vi har korrigerat en situation där en tom sida dök upp i ESPD:s pdf-utskrift
 • Vi har förstorat textfältet i delgivningsmeddelandet om avslag på PuTu-blanketterna
 • Vi har korrigerat tilläggsobjektens synlighet när det gäller CPV-koderna på PuTu-blanketterna i pdf-dokument
 • Vi har lagt till en referens till totalt pris och max poäng för kvalitet i pdf om anbudsinfordran med objektrader
 • Till följd av den kommande HILMA-uppdateringen har vi lagt till FO-nummer som en obligatorisk uppgift för alla EU-meddelanden

  

Leverantörsregistret

* på separat beställning

 • Vi har korrigerat termer som används i leverantörsregistret och raderat hänvisningarna till inlämnande av anbud.
 • Vi har lagt till en möjlighet att i leverantörsregistret påbörja anbudsinfordran även på blanketten "Upphandling som gäller försörjningssektorn och som understiger EU-tröskelvärdet"

  

Anbudstjänsten 

 • Vi har lagt till kontroller i sparandet av ESPD-svar
 • Vi har redigerat skapandet av länken till duglighetsutredningen av en medlem i en ESPD-gruppering

  

-----------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 20.2.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat en situation där ett deltagande samfund läggs till i anbudsinfordran
 • Vi har korrigerat datumet för att beslutet om uteslutning närmar sig i pdf-dokument. Tidigare visades startdatumet för beslutet om uteslutning i dokumentet, men nu visas sändningsdatumet.
 • Vi har korrigerat EUT-numret i EU-meddelandet om tilldelning
 • Vi har korrigerat mallarna så att man från ett meddelande som baserar sig på en mall nu kan radera bilagorna från mallen
 • Vi har korrigerat sparandet av texten i fältet "I.6 Huvudsektor - Annan sektor" i meddelandet om tilldelning av koncessioner
 • Vi har korrigerat punkten ”övriga bilagor” i delen om ramavtalets dokument så att endast den organisation som administrerar ramavtalet kan ladda upp bilagor till det

 

DPS

 • I delen "behandling av ansökningar" i DPS har vi ändrat rubriken "tagit del av" till "pågående". Under denna rubrik uppräknas alla pågående ansökningar i ett visst upphandlingssystem.
 • Vi har korrigerat publiceringen av begäran om deltagande i det dynamiska upphandlingssystemet. Efter att HILMA godkänt ett meddelande visas det i Anbudstjänsten.
 • I delen Dokument i delade DPS-meddelanden har vi tagit bort den direkta länken till dokumentvyn
 • Vi har korrigerat tiden för hur länge frågor och svar relaterade till DPS-meddelanden visas på fliken "frågor och svar" i Anbudstjänsten
 • I DPS-meddelanden har vi lagt till möjligheten till elektronisk underskrift (* detta är en avgiftsbelagd funktion)

 ------------------------------------------------------------------------------- 

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 6.2.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • I delen Dokument har vi i punkten Upphandlingsbeslut lagt till information om upphandlingsbeslutet har skickats från systemet
 • Vi har korrigerat begäran om precisering så att ESPD inte längre öppnas för redigering för anbudsgivaren
 • Vi har korrigerat publiceringen av interna konkurrensutsättningar i DPS så att e-postmeddelanden alltid skickas till deltagande anbudsgivare
 • Vi har korrigerat mallen för interna konkurrensutsättningar i DPS så att mallens bilagor fogas till interna konkurrensutsättningar som baserar sig på mallen
 • Vi har korrigerat en situation relaterad till publicering av ett enskilt korrigeringsmeddelande
 • Vi har korrigerat skapandet av meddelanden om tilldelning i PUTU-upphandlingsmeddelanden
 • Funktionen "Skapa ny annons utifrån denna” har korrigerats i funktionen för delade ramavtal.
 • Vi har lagt till fliken Dokument, där delen "övriga dokument" visas i delade ramavtal

  

Cloudia Småskalig upphandling

 • Som mottagare av delgivande av upphandlingsbeslut visas e-postadresserna till de leverantörer som valts till upphandlingsbeslutet
 • DPS har dolts för dem som använder småskalig upphandling

  

Anbudstjänsten

 • ESPD-dokumentet har lagts till i ZIP-paketet, som anbudsgivare kan ladda ner i delen "hela anbudsinfordran och bilagorna" i Anbudstjänsten
 • Vi har korrigerat hur länken "Ladda ner alla bilagor (ZIP) >>” i delen ”hela anbudsinfordran och bilagorna” i det dynamiska upphandlingssystemet (DPS)

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 23.1.2018

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

  

Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat fältet Max poäng för kriterier i menyn och flervalsmenyn så att fältet inte kan redigeras utan att antalet poäng fås från alternativen i menyerna
 • Vi har ändrat systemet så att upphandlingsbeslut inte kan skickas om inga leverantörer valts
 • Vi har korrigerat fältet för max poäng för kvaliteten i jämförelsetabellen. Det förvalda värdet 0 i fältet kunde medföra problem med poängräkningen i jämförelsetabellen.
 • Vi har tagit bort hänvisningen till ESPD i delen "lämplighetskrav" i nationella upphandlingsmeddelanden
 • Vi har korrigerat mallarna för ramavtal så att bilagor till mallarna kommer med i minikonkurrensutsättningar som baserar sig på mallarna
 • Vi har förhindrat radering av avtalsdelar i korrigeringsmeddelanden i alla typer av meddelanden
 • Vi har lagt till tidpunkten för en övergång till DPS-upphandlingsfasen i pdf-dokument

  

Cloudia Småskalig upphandling

 • Vi har korrigerat arkiveringsfunktionen för meddelanden om småskalig upphandling
 • Vi har korrigerat fältet för upphandlingens ID på blanketten för småskalig upphandling
 • Mottagarna för delgivande av beslut om småskalig upphandling är nu godkända anbudsgivare

  

------------------------------------------------------------------------------

Cloudia Sourcing versionsmeddelande 9.1.2018

 

Följande nya egenskaper har installerats i samband med uppdateringen:

  

Cloudia Sourcing

 

 • Funktionen "Skicka meddelande" i upphandlingsmeddelanden är nu mångsidigare. I funktionen "skicka meddelande" kan du nu för gällande konkurrensutsättningar om meddelanden ska skickas till dem som tagit del av konkurrensutsättningen eller endast till dem som lämnat in anbud. Alternativen för avslutade konkurrensutsättningar är "anbudsgivare som deltagit i jämförelsen", "Vinnande anbudsgivare" och "Förlorande anbudsgivare". 

 

 • Vi har kompletterat systemet med en möjlighet att använda priskriterier och skapa egna prisformler när man använder viktighetsordning som jämförelsegrund

  

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 • Vi har uppdaterat listan över NUTS-koder så att den motsvarar HILMA
 • Vi har korrigerat texten i länken på informationssidan för förhandlingsförfarande så att den hänvisar till begäran om deltagande
 • Vi har korrigerat anbud som visas i delen "obehandlade" på fliken Preciseringar
 • I EU-upphandlingsmeddelanden har vi förhindrat möjligheten att förlägga tidpunkten för öppnande av anbud till ett tidigare datum än tidsfristen
 • Vi har lagt till optionen elektronisk underskrift i minikonkurrensutsättningar
 • Vi har korrigerat vyerna över dem som tagit del av DPS-meddelanden och av behandling av ansökan. Tidigare visades här avvikande antal anbudsgivare.
 • Vi har raderat kontrollen av fältet "övergång till upphandlingsfasen" i DPS i upphandlingsfasen. Före publicering skulle fältet innehålla ett datum som inföll 30 dagar efter det aktuella datumet.

  

Anbudstjänsten

 • Vi har korrigerat de dokument som systemet för DPS-meddelanden bildat så att de visas i Anbudstjänsten
 • Vi har korrigerat ESPD-delens funktion i användargränssnittet på svenska