Kommissionens förordning om användning av ett gemensamt europeiskt upphandlingsdokument vid upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärde trädde i kraft 18.4.2016. Det gemensamma upphandlingsdokumentet (European Single Procurement Document, dvs. ESPD) är en utredning som företag eller andra ekonomiska aktörer uppgör över sin ekonomiska ställning, sin beredskap och sin lämplighet för upphandlingsförfarande. Avsikten med blanketten är att göra det lättare för leverantörer att lämna in gränsöverskridande anbud genom att minska antalet dokument och blanketter som bifogas ett anbud. En del av uppgifterna i ESPD är obligatoriska och en del är valfria.


Det är möjligt att använda strukturerad ESPD i Cloudia Upphandling fr.o.m. 30.12.2016. Med hjälp av funktionen strukturerad ESPD kan den upphandlande enheten i samband med uppgörandet av infordran av anbud definiera vilka valfria ESPD-frågor som ställs till leverantörerna i respektive infordran av anbud. Leverantörerna besvarar ESPD-frågorna på en elektronisk blankett i den anbudsportal som är bekant för dem, samtidigt som de fyller i andra uppgifter om sitt anbud. Leverantörerna har tillgång till en egen ESPD-profil, via vilken de kan automatisera besvarandet av ESPD-frågorna och via blanketterna kan leverantörerna också skicka begäran om att fylla i ESPD till sina underleverantörer. Den upphandlande enheten kan granska leverantörernas ESPD-svar då den utvärderar anbuden. Alternativt kan den upphandlande enheten ändå använda Europeiska kommissionens ESPD-tjänst och under en övergångsperiod också blanketter som kan laddas ner från Hilma.


De bruksanvisningar för systemet som gäller ESPD finns i stödportalen för Cloudia Upphandling. I systemet finns också anvisningar som visas under användningen och en länk till de ESPD-anvisningar som kommissionen har gjort upp. Cloudias kundsupport hjälper huvudanvändarna i tekniska frågor som är relaterade till användningen av systemet.


Vi ordnar genast under början av året tre webbinarier om ESPD och nationella blanketter. Webbinarierna är två timmar långa och avgiftsfria. Ni hittar ytterligare information om dem i stödportalen.


Anmäl dig till webbinarierna i address events@cloudia.fi. Webbinarierna ska ordas på finska. 


Tidpunkterna för webbinarierna är följande:

10.1.2017 kl. 9–11

17.1.2017 kl. 13–15

24.1.2017 kl. 13–15


Det lönar sig för de upphandlande enheterna att meddela leverantörerna om förändringarna, så att de förorsakar så lite problem som möjligt när anbuden lämnas in.